Monday, October 25, 2004

Semiotika sosial: Memecah kawalan minda & gelagat 1

Oleh: Fathi Aris Omar 2

“Di antara tanda-tandaNya, bahawa Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran (di muka bumi). Dan di antara tanda-tandaNya, bahawa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda (ayat) bagi mereka yang memikirkan. Dan di antara tanda-tandaNya, kejadian lagi dan bumi dan bermacam-macam bahasa kamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi mereka yang mahu mengetahui. Di antara tanda-tandaNya juga, tidurmu pada (waktu) malam dan siang dan mencarimu akan kurnia-Nya. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi mereka yang mahu mendengar. Dan di antara tanda-tandaNya, bahawa Dia memperlihatkan kilat kepadamu, lalu kamu berasa takut dan berharap, kemudian Dia turunkan air dari langit, lalu dihidupkan-Nya dengan air itu bumi sesudah matinya (bumi). Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi mereka yang mahu berfikir. Dan di antara tanda-tandaNya, bahawa berdiri langit dan bumi dengan perintah-Nya, kemudian bila Dia menyeru kamu dengan satu seruan, tiba-tiba kamu dikeluarkan dari dalam bumi (kubur)” ar-Rum: 20-25 3

1. Kepentingan belajar dan tujuan kajian

Semiotika, khususnya semiotika sosial yang sedang berkembang sekarang, cuba membongkar kod-kod yang membentuk ‘realiti’ kita bersama. ‘Realiti’ ini yang mengawal luahan kreatif dan rasional kita, dan juga mengawal tingkah laku kita. Bukan ‘realiti yang objektif’ tetapi ‘realiti semiotik’, di mana tanda-tanda wujud kerana diberikan makna tertentu; kemudian dikomunikasikan pula kepada orang ramai dan mempengaruhi fikiran kita. Fikiran dan tingkah laku yang dipengaruhi realiti semiotik inilah yang mempengaruhi tanggapan kita tentang realiti objektif kemudiannya. Realiti objektif dan realiti semiotik akhirnya bercampur-aduk. Dunia ini adalah apa yang kita anggap sebagai dunia. “Tidak ada apa-apa tanda kecuali apa yang kita anggap sebagai tanda,” kata Charles Sanders Peirce (1839-1914), ahli falsafah Amerika Syarikat, orang pertama memperkenalkan kata ‘semiotika’, semiotics.

1 Kertas ini disediakan sebagai bacaan sokongan dalam diskusi dengan teman-teman Komunite Seni Jalan Telawi (KSJT) pada 22 Oktober 2004 di Bangsar Baru, Kuala Lumpur. Nota ini tidak lengkap; jika ada tafsiran atau maklumat yang silap, sila hubungi e-mel faomar@yahoo.com

2 Fathi Aris Omar, mantan editor berita Malaysiakini.com, sekarang menjalankan kajian bertajuk Post-Soeharto Indonesian public sphere: A case study of Komunitas Utan Kayu di Jakarta; menggunakan teori Jurgen Habermas, ruang awam ‘sastera’ (literary public sphere) dan ruang awam ‘politik’ (political public sphere)

3 Beberapa ayat al-Quran tentang tanda: “Nanti akan Kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami (ayatina) di ufuk-ufuk (langit) dan pada diri mereka sendiri, sehingga teranglah bagi mereka
bahawa al-Quran itu sebenarnya (dari Allah)” - as-Sajdah: 53; “Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam menjadi tanda bagi mereka yang berakal (ulil albab)” - Ali ‘Imran: 190; “Tuliskanlah bagi kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami bertaubat kepada-Mu. Allah berfirman: Seksaan-Ku akan menimpa orang yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi tiap-tiap sesuatu. Nanti akan Aku tuliskan rahmat itu bagi mereka yang bertakwa dan mengeluarkan zakat, dan mereka yang beriman pada tanda-tanda Kami (bi ayatina)” - al-A’raf: 156


‘Realiti semiotik’ adalah kenyataan-kenyataan hidup ciptaan (constructed realities) apabila manusia melekatkan makna pada perkataan, imej, bunyi, bau, rasa (di lidah), tindak atau objek. Realiti noosphere, tulis Teilhard de Chardin, ruang dalam fikiran. Asalnya semua unsur ini tidak ada makna kecuali selepas kita lekatkan makna, lalu jadilah unsur-unsur ini ‘tanda-tanda’, signs. Semiotika mengkaji bagaimana proses manusia melekatkan makna, atau signification (pemaknaan), dan membentuk kod, atau codification, dalam proses komunikasi.

Kod adalah kebiasaan, konvensi atau hukum-hukum yang membolehkan sesuatu tanda itu ‘ditafsirkan’ bermakna. Kodifikasi pula proses sosio-sejarah yang menjadikan sesuatu konvensi kod itu diterima pakai dan bertapak kukuh oleh khalayak yang luas.

Kita dibesarkan, dididik dan mendapat input persekitaran (realiti), misalnya buku teks sekolah, akhbar, TV atau idea teman-teman, berdasarkan kod-kod ini. Kita tidak bertanya lagi asas-asas makna yang tersirat pada perkataan dan gelagat tertentu. Kita terima dengan senang hati apa-apa yang diwariskan kepada kita oleh ibu bapa, guru, ustaz, pensyarah, teman, buku-buku dan pemimpin-pemimpin kita. Kita anggap itu semua ‘sudah sedia wujud’ dan ‘begitulah ia wujud’ – tanpa perlu dipersoalkan lagi. Daniel Chandler menggelarkan gejala ini ‘pembiusan’ (minda?), dan katanya lagi, orang yang terbius tidak boleh disebut ‘membuat pilihan.’

Semiotika, khususnya semiotika sosial (social semiotics), cuba menggali semula akar-akar fundamental ini dan cuba mengesan bagaimana ia mempengaruhi fikiran dan gelagat kita. Dalam teori semiotika, kod dikatakan mempunyai beberapa ciri : 4

(a) kod mempunyai sifat koheren (bertautan) – bahagian-bahagian yang terjalin padu atau holistic (menyeluruh). Contoh mudah kod dan bagaimana ia berperanan, cuba bayangkan perkataan membentuk ayat; ayat membentuk perenggan, kemudian menjadi karangan. Karangan membentuk wacana.

(b) budaya, sebenarnya, adalah himpunan kod-kod yang berbagai-bagai jenis. ‘Budaya’ di sini dilihat pada sisi antropologi. Contoh mudah, sistem bahasa dan tatabahasa.

(c) kod itu ‘rahsia’ (latent), kabur atau sulit diteka – makna yang tersembunyi daripada sesuatu, makna yang tidak tertangkap, tidak disedari, yang umumnya tidak dikenali. Tetapi kadang-kadang dapat ‘dihidu’ melalui ungkapan, gerak, kegiatan atau simbol tertentu. Contoh, kod-kod filem, muzik, puisi atau fesyen bagi pandangan orang yang tidak mendalami (walau pernah menonton, mendengar dan membaca) semua bidang ini. Sifat ‘rahsia’ kod ini menyebabkan kita menganggapnya ‘biasa’, ‘sedia maklum’, ‘memang sudah begitu’ dan kita sendiri tidak berjaya mengungkapkannya. Apabila manusia dapat memecahkan kod-kod rahsia ini, melihat asas-asas pemaknaannya, mempertikaikannya, manusia cenderung mengubah (modifikasi) kod-kod ini mengikut

4 Lihat Arthur Berger, Tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer (terj Signs in contemporary culture: An introduction to semiotics), hal. 193-199, bab ‘Karakteristik kode-kode’. Lihat juga diskusi panjang lebar dalam Daniel Chandler, Semiotics for beginners, http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html, bab ‘Code’

kepentingannya. Contoh paling jelas, kuat dan besar – bahasa. Bahasa tidak dicipta oleh kita. Tiba-tiba ia ‘ada’ dan kita pun bercakap. Tetapi bahasa mengalami evolusi, perlahan-lahan berubah.

(d) kod itu nyata (manifest) dan mempunyai kejelasan – sebagai satu set berfikir dan bertindak, sebagai alat kawalan. Supaya setiap orang berkelakuan dan mempunyai tanggapan ‘kolektif’ (bersama) dalam sesuatu budaya (termasuk kelompok kecil, rakan sebaya, keluarga) – apa yang boleh dan tidak boleh, wajar atau tidak wajar, baik, buruk, jahat dan mulia. Itu semua kod yang nyata.

(e) kod ada kesinambungan (continuity) – ia harus diterima pakai pada masa dulu, sekarang dan akan datang. Ia harus ‘dilihat’ stabil walau sebenarnya akan ada perubahan-perubahan (kemudiannya) tetapi tidak boleh terlalu singkat kelanjutannya sebab akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Di sinilah kemelut sesuatu budaya, antara mempertahankan apa yang ada (tradisi, kebiasaan), atau mengubahnya (mereformasi) dengan menerima sesuatu yang baru

(f) kod itu luas dan menyeluruh – sebab budaya harus meliputi semua perkara yang dialami manusia (masyarakat) dalam interaksinya yang panjang (bersejarah), memindahkan ingatan budaya (cultural memory) kepada generasi baru, maka kita akhirnya menjadi “ikan di dalam air.” Kemenyeluruhan inilah yang menyebabkan kod-kod budaya (cultural code) itu ‘tersirat’ atau ‘ghaib’. Kod-kod itu, walau ‘ghaib’ atau kabur, sistematis dan ‘berstruktur’, ada landas-landasnya tetapi jaringan kod-kod itu terlalu luas sehingga kita hanya berjaya menjangkau sebilangan kecil (sebahagian yang terbatas) tetapi jaringan kod-kod ini mengawal kita dalam kebulatannya; bukan cebisan-cebisannya sahaja.

(g) kod itu terkait-kait – selain kod itu ada tandanya sendiri tetapi ia hanya seperti satu kata dalam satu ayat; ayat dalam satu perenggan; perenggan-perenggan dalam satu karangan; karangan sebagai wacana. Apabila kata-kata dijadikan ayat, maka muncul satu lagi kod lain. ‘Aku’, misalnya, boleh jadi ‘aku makan ikan’ [andaikan ia satu kod] dan ‘jangan sayangi aku lagi’ [kod ‘aku’ sudah berbeza dalam ayat ini]. Kod yang berkait-kait ini memberikan konteksnya yang berubah-ubah.

Sistem ‘tanda’ yang paling mudah kita kenali (walau tidak mestinya kita fahami) dan kuat pengaruhnya: bahasa. Membaca kawalan bahasa ke atas kita boleh menolong membedah kawalan tradisi, agama dan politik (semuanya ini ‘budaya’). Misalnya bahasa itu sifatnya awam (public) dan memaksa kita memakai istilah, tata bahasanya dan metafora untuk mengkomunikasikan niat kita (walau yang paling peribadi dan rahsia). Sebab makna terlekat pada kata. Sifat ini disebut hegemoni atau imperialistic. Kita boleh mengubah bahasa dan ia memang mengalami evolusi tetapi kestabilan hukum-hukum bahasa (dan kod-kod budaya umumnya) jauh lebih panjang dan stabil berbanding usia manusia. Misalnya kata ‘iman’ atau ‘akidah’ (bahasa Melayu) yang dikhususkan untuk kepercayaan kepada Tuhan yang Esa dalam wacana Islam. ‘Iman’ atau ‘ustaz’ tidak digunakan di luar konteks ini; yang berbeza pula daripada penggunaan popular di negara-negara asalnya.

Dengan mempelajari semiotika, kita akan menzahirkan landas-landas (tanda atau kod) masyarakat yang mengawal minda, luahan kreatif dan gelagat kita. Kita tidak lagi melihat bahasa, tradisi, hukum dan kebiasaan sosial sebagai ‘semula jadi’ atau ‘sudah begitu’ – seolah-olah ia muncul sejak azali. Semua itu asalnya ciptaan; bersamanya terkait makna. Kita juga boleh membongkar tanda, kod dan makna itu disebarkan oleh siapa dan untuk kepentingan apa? Kita juga boleh mengesan proses pemaknaan, signification, mereka itu benar atau palsu? Jika lebih rajin, kita boleh membongkar sejarah kemunculannya, konteks asal ia muncul dan perubahan-perubahan yang sudah terjadi sehingga ia sampai di tangan kita. Kita boleh juga mengesan strategi-strategi yang dipakai untuk menggunakan tanda, kod dan makna tertentu untuk tujuan tertentu; dan bagaimana strategi itu mencengkam kita semua. Kita boleh mencabar, menandingi, mempertikai atau memodifikasi (ubah) tanda-tanda yang sesuai dengan hasrat kita pula . 5

2. Kita, pembodohan bangsa dan semiotika sosial

Masalah diri kita dan orang lain (dalam budaya kita) adalah, ketiadaan semangat berfikir mendalam tentang apa yang kita lalui (alami) dan gunakan setiap hari. Semuanya diambil mudah, cukup dengan jawapan-jawapan klise lagi dangkal. Kemudian, kita yang terpelajar ini mengulang-ulangkan semula, tolong menyebarkannya kepada orang ramai. Misalnya, bagaimana pertuturan kita mempengaruhi buah-buah fikiran? Bagaimana kita berfikir – dengan ‘perkataan’, atau dengan ‘simbol’ (imej), atau kedua-duanya? Apakah hubungan buah fikiran dengan tradisi dan keadaan-keadaan sekeliling? Apakah bentuk-bentuk luahan (ekspresi) diri kita memakai konvensi-konvensi (kebiasaan) masyarakat dan bagaimana konvensi itu membingkai (atau mengekang) luahan buah fikiran kita?

Ketiadaan semangat ini yang tidak mendorong kita mencari alat-alat analisa, atau ilmu dan kajian terbaru daripada apa sumber pun, untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Kononnya teori ini tidak relevan, atau tidak perlu dalam kehidupan kita. Aktivis, pemikir, seniman, wartawan, sasterawan dan ahli akademik sama sahaja – mengitar semula kedangkalan hujah. Banyak peristiwa berlaku sebagai kejadian atau kenangan, bukan analisa yang mendalam yang berlandaskan kajian ilmiah atau teori yang tahan uji. Kelompok manusia inilah sepatutnya yang bergelumang dengan idea, dengan teori dan kemungkinan-kemungkinan jawapan daripada sejumlah analisa-analisa.

Semiotika, sibernetika (cybernetics), teori maklumat (information theory), hermeneutika (hermeneutics), kajian media (misalnya content analysis atau discourse analysis), epistemologi, kajian budaya (cultural studies) atau antropologi (anthropology) dianggap bidang-bidang ilmu khusus di kampus; bukannya alat-alat analisa untuk hidup di zaman ini. Sebab itu tidak sungguh-sungguh kita mencarinya dan mendalaminya.

Ertinya, kita sendiri (jangan tengok lain!) tidak “berbudaya ilmu” kerana tidak melandaskan hidup pada hasilan-hasilan ilmiah tetapi cukup dengan dugaan-dugaan yang sepele. Sebab itu, bersembang dengan orang bodoh tidak akan menjadikan kita cerdik dan

5 Diringkas daripada Daniel Chandler, Semiotics for beginners, bab ‘Introduction’ (perenggan akhir)

berada dalam kelompok bodoh akan memperbodohkan kita. Bangsa ini satu projek pembodohan terbesar di dunia – satu skandal yang memalukan!

3. Teori asas dan evolusi kajian semiotika 6

Semiotika 7, atau semiotics, bidang ilmu yang berkembang daripada kajian bahasa (linguistics), kira-kira 100 tahun lepas di Eropah dan Amerika Syarikat. Kajian bahasa ini juga disebut aliran strukturalisme 8(sesudah dibahas, menjadi pasca-strukturalisme dan pasca-modernisme) atau formalisme (di Russia). Semiotika bolehlah disebut ‘kajian tentang tanda-tanda’ atau ‘teori tanda’. Kata dasarnya semeion (istilah Latin) bermaksud ‘tanda’ atau signs. Kadang-kadang disebut juga semiologi atau semiology, diperkenalkan oleh pengasas semiotika (Eropah), Ferdinand de Saussure (1857-1913), seorang ahli bahasa Swiss dan pengaruhnya kuat di Perancis. Baginya, semiologi itu “sains yang mengkaji peranan tanda sebagai sebahagian kehidupan bermasyarakat.”

Daripada kata semi atau semiotics ini, muncul pula ungkapan (konsep) semiosis, semiosphere, polysemy, polysemic, semioticization, biosemiotics, ecosemiotics, semiotic space, social semiotics, semiotic personality, semiotic exchange, semiotic value, semiotic object, semiotic dynamism, semiotic activity atau semiotic existence .9

Teori asasnya boleh disebut begini: Tanda (sign) = penanda (signifier) + petanda (signified). Penanda ertinya sesuatu yang menandakan (oleh itu, disebut penanda), yang memancarkan erti. Petanda pula sesuatu yang ditandai (dengan makna).

Maka, di awal kertas ini, disebut “tanda-tanda wujud kerana diberikan makna tertentu”. Tiada tanda tanpa makna. Menurut Saussure, hubungan antara penanda dengan petanda disebut pemaknaan, signification, proses melekatkan makna. Peirce pernah berkata, “kita berfikir hanya dalam tanda” dan “alam ini dipenuhi tanda-tanda, kalaupun tidak dibina dengan tanda-tanda.” Tetapi kita selalunya tidak sedar bagaimana kita memberi makna

6 Bacaan asas terbaik, sila rujuk Daniel Chandler, Semiotics for beginners, www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html, bab ‘Sign’ dan Arthur Berger, Tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer (terj Signs in contemporary culture: An introduction to semiotics), hal. 11-15

7 Perlu dibeza dua hal di sini. Semiotics – seperti kata economics, physics atau mathematics – adalah bidang ilmu atau disiplin kajian. Oleh itu, saya terjemahkannya sebagai semiotika (satu kata nama, noun). Berbeza semiotic, sebagai kata sifat (adjective) atau sesuatu yang berkaitan dengan semiotika atau semiosis, saya guna kata semiotik; perlu dibezakan daripada semiotika. Contoh lain, dynamics (kata nama) ditukar dinamika dan dynamic (kata sifat) jadi dinamik. Dynamism jadi dinamisme. Oleh itu, harus diingat dalam pertuturan kita, sama ada kita maksudkan semiotics [berakhir dengan bunyi ‘s’] atau semiotik [berakhir dengan bunyi ‘k’] kerana bunyinya seakan-akan sama sedangkan dua kategori tata bahasa berbeza.

8 Gerakan pemikiran yang menekankan dan merumuskan kes-kes semiologi, biasanya pada tingkat konsep tetapi juga melalui upaya-upaya menggunakan analisa empirikal. Sementara ada pula ahli teori yang merumuskan strukturalisme itu fahaman yang melihat ‘dunia terbentuk daripada hubungan benda-benda,’ konsep yang dipakai Saussure dalam kajian bahasanya. Ada pula yang menyamakan aliran ini dengan semiotika itu sendiri.

9 Banyak istilah ini diambil dari Yuri Lotman, Universe of the mind: A semiotic theory of culture.


ketika berfikir kerana kita hanya mengikut kelaziman, satu set tanda yang lazim kerana kita berkomunikasi secara awam, mahu orang lain memahaminya.

Menurut model asas Saussure, penanda itu bentuk (form) yang tanda ambil; dan petanda pula konsep (concept) yang mewakili tanda. Ahli-ahli teori semiotika kini menafsir ‘bentuk’ itu sesuatu yang dapat dikesan dengan deria 10, sesuatu yang ada unsur benda (material). Penanda [= (objek) pokok] + petanda [= (konsep) pokok (yang kita sebut secara lisan)] = tanda (kita tahu, faham dan kenal, “Oh, itu pokok”). Tetapi bagi Saussure, penanda dan petanda semata-mata kesan psikologi, bukan benda; penanda dan petanda semuanya form (bentuk), bukan substance (isi)

Bagi Peirce 11 pula, tanda itu terdiri tiga unsur: (a) representamen, bentuk yang tanda ambil (tidak semestinya benda), (b) interpretant, bukan penafsir (orang) tetapi erti (faham) yang ditimbulkan daripada tanda, (c) object, yang dirujuk oleh tanda. Dalam model ini, lampu merah (representamen), kenderaan berhenti (objek) dan idea bahawa kita mesti berhenti (interpretant) = tanda ‘berhenti’.

Hubungan, atau interaksi, tiga unsur ini disebut semiosis oleh Peirce atau proses mencipta makna. Sementara semiosphere pula rumusan Yuri Lotman, ahli semiotika sosial, bagi menggambarkan ekologi (persekitaran) semiotik di mana bahasa dan media berinteraksi. Lotman menggambil konsep ini dari ungkapan biologi, biosphere. Semiosfera boleh disebut sebagai ‘kawasan tanda kolektif’, misalnya keluarga, kampus atau negara.

Walau Saussure, bapa semiotika, berasaskan aliran strukturalisme tetapi ahli-ahli semiotika kemudian telah mengembangkannya semakin hari semakin jauh daripada pendekatan asalnya. Pada 1970-an, berkembang konsep ‘semiotika sosial pasca-strukturalisme’ atau kajian tentang bagaimana proses, amalan dan isi manusia memaknakan sesuatu dalam konteks masyarakat tertentu. Sebelum itu, semiotika hanya menyentuh analisa struktur dalam sistem semiotik yang rasmi (bahasa), dan dari sini mereka cuba menerapkan teori bahasa kepada hal-hal lain seolah-olah semua sistem tanda yang lain juga ‘bahasa’ seperti bahasa fonetik. Mereka mahu mencari ‘struktur dalam’ daripada ‘wajah permukaannya’. Tetapi ahli semiotika sekarang tidak lagi seperti dulu – yang memberatkan hubungan-hubungan dalaman dalam sistem yang terhad – tetapi bagaimana makna dan prosesnya mencipta realiti, bagaimana makna dibentuk, diedar, direproduksikan, bukan setakat komunikasi dan mekanismenya.

10 Dalam debat falsafah sains atau epistemologi Barat, terdapat dua aliran utama (warisan dualisme Barat sejak zaman Greek) bagaimana kita tahu atau mencapai ilmu, rationalism (akal semata-mata, atau teori, spekulasi) dan empiricism (deria semata-mata, atau pengamatan dan uji kaji). Sementara Yuri Lotman, seorang ahli semiotika sosial dari Universiti Tartu, Estonia pula menuduh Saussure terpengaruh dengan aliran (sains) positivism (pengasasnya Auguste Comte, 1798-1857, fakta yang boleh dicerap, bukan spekulasi) abad ke-19 ketika membangunkan teorinya daripada cabang kajian bahasa. Lihat Lotman, Universe of the mind: A semiotic theory of culture, hal. 17

11 Representamen Peirce = penanda Saussure, interpretant = petanda. Tetapi berbeza sedikit daripada petanda, interpretant itu sendiri satu tanda dalam fikiran penafsir (orang). Bagi Peirce: “a sign … addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. The sign which it creates I call the interpretant of the first sign.”


Teori asasnya masih kekal tetapi orientasinya dikembangkan dengan memasukkan tafsiran tentang ideologi (pengaruh aliran Marxisme) dan pengaruh persekitaran (ekologi budaya) dalam analisa semiotika. Hujah mereka, tanda tidak berdiri sendiri (bebas) tetapi sangat bergantung pada konteks masyarakatnya 12 . Makna dipengaruhi ideologi (dalam takrif yang luas), oleh itu proses membentuk makna tidak dapat lari daripada ideologi.

Roland Barthes, pemikir Perancis mazhab Saussure, percaya tanda itu bertingkat-tingkat. Tanda bagi tingkat pertama (asas, detonasi, detonation) boleh menjadi penanda bagi tingkat kedua (konotasi, connotation), dan kemudiannya tanda ini boleh jadi penanda di peringkat ketiga. Peringkat ketiga ini dipengaruhi oleh mitos. Tingkat-tingkat ini disebut jujukan pemaknaan, order of signification. Bagi ahli semiotika mazhab ini, hubungan alam dan budaya wujud sewenang-wenangnya; mitos-mitos beroperasi melalui kod-kod dan menunaikan fungsi ideologi proses pembiasaan (naturalization).

Semiotika banyak digunakan dalam kajian budaya bermula 1960-an di tangan Barthes, Mythologies (1957). Dua dekad berikutnya, dia semakin sedar bahawa jika tidak ‘bahasa’, semua tanda ini merupakan proses pemaknaan dalam hubungan yang kompleks. Semiotika belum lagi dianggap satu disiplin kajian khusus tetapi banyak diaplikasi dalam seni, sastera, antropologi dan media. Mereka yang terbabit termasuklah, ahli-ahli bahasa, falsafah, psikologi, sosiologi, psikoanalisa, pendidikan dan pakar teori-teori estetika, sastera dan media.

Umberto Eco (1932-), pakar semiotika Itali, memperkenalkan konsep semiosis yang diperkayakan. Baginya, semiosis itu proses bagaimana budaya menghasilkan makna dan/atau melekatkan makna pada tanda. Walau Eco melihat peranan masyarakat (social) dalam menghasilkan makna tetapi individu masih berperanan dalam semiosis itu, setidak-tidaknya di peringkat dirinya. Pandangan semiotika pascastrukturalisme turut dipengaruhi psikoanalisis Jacques Lacan (1901-1981) yang melihat peranan subjektif (manusia) yang kuat dalam pemaknaan, bagaimana besarnya pengaruh manusia terhadap penanda. Satu lagi, semiotika yang memberatkan aspek sosial pemaknaan; kegunaan ideologi, estetika dan amalinya dalam hubungan antara-perorangan – di mana makna diungkap sebagai nilai semantik yang dikeluarkan melalui kod-kod dalam sesuatu budaya.

4. Tokoh-tokoh utama

Saussure mengemukakan idea asalnya dalam karya asasnya Course in General Linguistics (1916) dan menggunakan istilah semiologie sejak 1894, sementara Peirce mencadangkan istilah semiotics 1897. Tetapi idea Peirce tidak dipengaruhi oleh Saussure. Kini istilah semiotika lebih meluas digunakan.

12 Kata Saussure, makna tidak terlekat pada tanda (secara automatis atau intrinsic) tetapi kedudukan mereka secara relatif. Jadi, makna bergantung pada sistem tanda (ekologi tanda) di mana tanda berada dan bagaimana tanda dimaknakan.

Dari dua tokoh ini, muncul dua aliran berbeza. Barthes (1915-1980), Louis Hjelmslev (1899-1966), Claude Levi-Strauss (1908-1990) bidang antropologi, Julia Kristeva (1941-), Christian Metz (1931-1993) dan Jean Baudrillard (1929-) mengikut mazhab Saussure. Sementara Charles William Morris (1901-1979), Ivor A Richards (1893-1979), Charles K Odgen (1889-1957) dan Thomas Sebeok (1929-) mengikut aliran Peirce. Tokoh utama yang berjaya menjalinkan kedua-dua mazhab ini Eco, yang terkenal dengan novel (dan filem) The name of the rose; karya awalnya A theory of semiotics.

Beberapa pakar bahasa yang turut mempunyai fokus kepada semiotika termasuklah Roman Jakobson (1896-1982), daripada warisan formalisme Russia. Yuri Lotman (1922-1993), dari aliran ini, menfokus pada semiotika sosial. Lacan memberi fokus pada psikoanalisis dan semiotika.

Karya besar Barthes Mythologies, dalam The elements of semiology menghuraikan prinsip-prinsip asas Saussure, dan The empire of signs mengkaji budaya Jepun dari perspektif semiotika. Bidang ini juga digunakan oleh aliran pascamodernisme seperti Baudrillard, Seduction atau Jacques Derrida, Writing and difference.

Rujukan (awal)

Berger, Arthur (2000) Tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer (terj Signs in contemporary culture: An introduction to semiotics), Jogjakarta: Tiara Wacana
Chandler, Daniel (1994) Semiotics for beginners, http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html
Eco, Uumberto (1979) The role of the reader: Exploration of the semiotics of text, Hutchinson
Geertz, Clifford (2000) The Interpretation of cultures, New York: Basic Books (diterjemahkan kepada tiga jilid dalam bahasa Indonesia, antaranya Politik kebudayaan [1992], Jogjakarta: Penerbit Kanisius)
Kaplan, David & Manners, Albert (1999) Teori budaya (terj. The theory of culture), Jogjakarta: Pustaka Pelajar
Lotman, Yuri (2001) Universe of the mind: A semiotic theory of culture, London: I. B. Tauris
Schimmel, Annemarie (1994) Deciphering the signs of God: A phenomenological approach to Islam, New York: SUNY Press
Yasraf Amir Pilang (2003) Hipersemiotika: Tafsir cultural studies atas matinya makna, Jogjakarta: Jalasutra

Saturday, October 23, 2004

The Jeff Ooi Saga - Bloggers Speak Out

Oleh Zakirhusni Abdul Razak and Shin

Bloggers are a close-knit, unique lot. They are well-versed in their world of blogs, evidenced by their practice of hyperlinking between blogs – some link well-known blogs that they read, others link friends. And some, just link those who link them. While many - perhaps most - bloggers cover everyday events and treat their blogs as personal diaries for the whole world to read - some are serious political commentaries. A selected few choose to blend personal experiences with political issues.

Klik di sini untuk artikel penuh

Friday, October 15, 2004

Keadilan's new website, a must see !

daripada Shin Shin blog

No news is good news ?

No !

There's a good news for the world today.

Yes. Parti Keadilan Rakyat's new website is now launched !

For years, Keadilan's homepage was off and on. But now, it has come alive again !

Apart from the usual party statements and upcoming events, a lot of news and features disclosing the darkside of the Barisan Nasional government, which we don't usually get to see in the hairan and meloya mainstream tabloid media that make you see stars. News and commentaries in Chinese are also available.

Among the issues highlighted, Perak DUN Speaker was found to be a bankrupt, TV Pendidikan wasted millions of taxpayers' $$$, Keadilan urged Samy Vellu to be sacked, Anwar's interview on CNN, and also the world's reaction against the Jeff Ooi saga. On top of that, my thinking little bird's article was also published as a feature ?

So, why don't you go and check it out now ? Hurry up ! My five-star recommendation of the year !

Tuesday, October 12, 2004

Just another poem

oleh Aran

Dia jadi dingin
sedingin salju
kaku dan beku jadi batu
setiap baris kata jadi air batu
yang lancip tajam
menghiris kejam
hati ku yang takkunjung diam
mancut darah merah hangat
membasahi setiap tutur ayat
namun ia tetap dingin
hati nan hangat dulu hilang kini dingin
dibawa bayu anginseberang lautan
harap ku temu kembali api hangat
dapat ku ubat dapat ku rawat
salju pekat yang membalut lebat
hati yang kedinginan
Young Malaysians should be at the forefront of change

by Nik Nazmi Nik Ahmad

Half a century ago, when there was talk of independence from some quarters, they invited only ridicule and laughter. Soon, however, even the sources of ridicule spoke of independence and, not long after, monopolised the idea as if they alone fought for the freedom of this blessed land.

That is the fate of many visionaries. But in each and every generation, there will always be visionaries and idealists, who may seem out of sync with society, but whose ideas and actions later shape society.

Malaysia now needs more visionaries. We are now forced to subscribe to a single monolithic ideal, and those who have different ideas are pushed to the periphery. There may be nothing wrong in that single ideal, but then there is nothing wrong in other ideals as well. If we truly have developed significantly from our humble beginnings, then we should also have the self-confidence of allowing conflicting ideals to compete on a level playing field. We should not allow ourselves to be blackmailed by propaganda, fear and terror that nip creative visions in its bud. Inquisitive and questioning minds are a sign of intelligence, not impertinence. There is nothing wrong in trying to do the right thing. Questioning for the sake of questioning alone is futile, but questioning for the sake of truth is not.

Our social contract: major achievement

Our diversity should not be an excuse. It should be a source of strength, pride and ability. Our differences should be seen as a catalyst of creative solutions and practical compromises that do not betray our ideals. Different opinions should be respected and intellectually debated. That is the true meaning of unity – it does not mean being blind to injustices or silent to oppression. Unity alone is not a positive value; unity can only be a strength if it is founded on justice, mutual respect and principles. Our social contract was a major achievement in our struggle for independence, yet it is not etched in stone. Should Malaysians think that there is a need for revisionism, then we should be honest with ourselves.

There must always be a yearning that “things can get better”, an eternal faith in the fact that Malaysia and Malaysians are capable of so much more. The choice either to bear the historical baggage or to seek a better future lies in our hands. Of course, there is nothing wrong in being proud with our history; however, neither is it wrong to be confident, optimistic and idealistic about our future. It is easy to be complacent by comparing ourselves to the worst; it is harder to be humble and honest by comparing ourselves to the best.

The youth bear the heaviest responsibility to allow for the maturity of more visionaries and idealists as on our shoulders rest the future of Malaysia. It is easy to blame the youth, and it is easy to blame society for the lack of creative and principled leadership among our youth. Both however have to take the blame and to play their role to allow room for young courageous leaders to be produced. More faith and confidence must be given to the youth to find their own way and learn from their own mistakes. Their opinions should be listened to as well.

Vacuum in intellectual thinking

Openness per se should not be feared. Our youths should be taught to be individually and spiritually responsible. In this globalised world, censorship is no longer a useful tool. Individual responsibility, coupled with the ability to distinguish between good and bad, is the best way for us to face today’s harsh reality. At the same time, there is nothing wrong in being morally upright and ethically principled, and we should strive to encourage our youths to be so. We should not forego our values and identity, simply in the name of freedom.

We can achieve this via an enrichment of knowledge, both spiritual and secular. While knowledge that has economic value is important, we should not be blinded by practical considerations alone. Knowledge is beyond regurgitating information; it is about thinking and creative minds, each individually able to be original thinkers. In our country today, there exists a big vacuum of intellectual thinking.

I have often been chastised for being, in the words of one, “a blue-eyed idealist”. Of course as years goes by, some of my opinions and views have evolved, and some have changed. There are things, which I have written and said in the past, which are an object of amusement to me now. Emotion has to a certain extent given way to pragmatism. That is a natural process.

Yet I myself made that journey of self-discovery, and others too should be given the freedom to do so. My principles and ideals have remained the same – to seek the truth no matter how unpopular it is; to achieve justice in the face of great oppression; to be ethically and spiritually accountable in a more challenging environment; to promote common sense where irrationality prevails; and to defend freedom in the adversity of subtle totalitarianism.

My journey is still far ahead, God willing. I pray that my generation will have the self-confidence to be open and receptive to change, and to lead the nation to a more glorious and prosperous future. God will not change any community, until that community seeks to change itself. We have to be the seekers of change. My ideals may be lofty, yet if we do not try to achieve it, how can we be sure that it is doomed to fail?

Why not?

In these days where alternative opinion and dissenting thoughts look bleak and unpopular, I choose to be an optimist. When people ask me “Why so?” I retort back to them, “Why not?”

Yes, we have to work hard to fulfil that optimism and vision. Still, I have absolute faith that young Malaysians can take that torch and enlighten the dark days of our country. In the near future when the opportunity beckons, due to a convergence of social, political and economic factors, we should be at the forefront of change. Never again, as we did so many times in the past, should we let it pass us by. Noble intentions alone do not suffice; we need resolute leadership and strong commitment. We need to be confident of our individual opinions, yet humble enough to listen to others.

The challenges are great, but we can make it happen. That is our imperative. That is the prerequisite of change.

Nik Nazmi, 22, adalah penulis bebas dan mula menulis sejak berumur 19 tahun. Laman web beliau adalah www.niknazmi.com. Artikel ini juga telah disiarkan di majalah Aliran isu 2004:7

Monday, October 11, 2004

Temuramah bersama Dr Siti Mariah Mahmud

The Sun weekend edition telah menyiarkan temuramah bersama AJK PAS Pusat, Dr Siti Mariah Mahmud (calom PAS bagi Parlimen Kota Raja yang telah saya undi).

Sila klik di sini untuk membaca hasil temuramah tersebut

Saturday, October 09, 2004

The Star ulas tentang filem Malaysia

The quest for a Malaysian movie nirvana? ANDREW SIA finds that it has much promise – if only we valued the software of great movies as much as the hardware of status symbol buildings.

Klik di sini untuk artikel penuh

Friday, October 08, 2004

Ulasan Sepet di dalam Berita Harian

Akhbar Berita Harian edisi 8 Oktober telah memaparkan ulasan filem arahan Yasmin Ahmad di ruangan hiburan.

Sepet dapat perhatian di Singapura

Oleh Nurulhisham Abdul Latiff

SELAMA empat hari pada 23-26 September lalu, lima filem yang dihasilkan pengusaha filem negara ini ditayangkan di Singapura menerusi acara Festival Filem Malaysia, bertemakan Revolutionary Takes - A Showcase of Cutting Edge Movies

Klik di sini untuk artikel lanjut

Thursday, October 07, 2004

Terbaru dari Ayumi dan UtadaKepada para peminat kepada dua penyanyi popular dari negara matahari terbit ini, anda boleh mendapatkan DVD konsert dan album terkini mereka sekarang.

Konsert Ayumi ARENA TOUR 2003-2004 telah diadakan sebanyak 31 kali di 12 bandar di seluruh Jepun. DVD Konsert ARENA TOUR 2003-2004 ini merakamkan konsert yang terakhir yang diadakan di Stadium Yooyogi di Tokyo dan kini sudah berada di pasaran maya(www.yesasia.com).

Sama ada versi asli sudah berada di kedai-kedai muzik di Malaysia terutama di Kuala Lumpur tidak dapat dipastikan. Jika membeli melalui yesasia.com, harga yang perlu dibayar adalah sebanyak RM220.36. Namun demikian, region code untuk DVD ini adalah DVD 2 yang bermakna ia hanya boleh dimainkan d Jepun, Eropah, Afrika Selatan, Greenland dan Timur Tengah termasuklah Mesir.

Tidak pasti sama ada teknologi pemain DVD yang ada di pasaran negara kita boleh memainkan DVD dari semua kod. Hal ini perlulah ditanya kepada mereka yang lebih pakar.

Tetapi jangan kecewa kerana saya baru sahaja mendapatkan versi cetak rompak di sebuah kedai di Plaza Low Yat dengan harga RM10. Untuk maklumat, kedai ini juga menawarkan pilihan DVD yang pelbagai dan menarik baik untuk penggemar filem dan muzik.

DVD Ayumi Complete Clip Box, Ayumi Hamasaki ARENA TOUR 2002 , Ayumi Hamasaki STADIUM TOUR 2002 juga boleh didapati di sini. Walaupun begitu ia amat bergantung kepada nasib kerana tauke kedai tersebut tidak menjual dalam kuantiti yang banyak. DVD Konsert Misha, Mika Nakashima, Aya Euto dan beberapa artis Korea seperti BoA dan Shinhwa juga terdapat di sini.

Kembali semula kepada DVD konsert ini, lagu-lagu yang dipersembahkan adalah daripada album terbaru beliau, Memorial Addres seperti Angel's Song, Because of You, Grateful Days, Ourselves dan lagu-lagu daripada album terdahulu seperti Surreal dan Real Me (lagu yang saya suka bangat).Jadi, kepada peminat sejati, sila dapatkannya sekarang! dan jangan lupa untuk turut menadapatkan CD single terbaru beliau, Carols.

ExodusExodus adalah judul album terbaru Utada Hikaru yang sepenuhnya di dalam Bahasa English. Beliau yang lebih dikenali dengan nama panggilan Hikki di kalangan peminatnya di Jepun kali ini menggunakan nama Utada sebagai nama artis. Sehingga kini, saya amat meminati lagu Devil Insider dan Kremlin Dusk.

Album beliau ini boleh didapati kedai-kedai muzik utama di Malaysia selain daripada di beberapa penjual CD di kawasan Jalan Petaling.

Untuk maklumat lanjut tentang album ini dan Utada sendiri, sila klik di sini dan di sini.

Biodata Utada Hikaru

Daripada Kyodo News;

Utada to make U.S. debut
Hikaru Utada

TOKYO ‹ Popular female singer Hikaru Utada will make her debut in the United States on Tuesday with her album "Exodus," in what may determine whether J-pop can make a breakthrough in winning worldwide popularity.

In the album, Utada sings not only J-pop but also hip-hop and rock 'n' roll, all in English.

Steve McClure, chief of the Asian bureau of the U.S. magazine Billboard which compiles the U.S. charts, said Utada has no problem with English pronunciation, and that compared with other artists who have tried to break out overseas, her level is overwhelmingly high.

But he said that while she may be ranked 50th in the album charts, the arrangements are over-elaborated and the natural sounds of musical instruments cannot be heard.

Her music's width is too wide, and those who listen to her songs for the first time may wonder what she is actually good at, McClure added.

There are many Japanese musicians who have won popularity abroad after reaching their peak in Japan, but only five singers and singing groups,including the Pink Lady and YMO, have been in the top 100 in Billboard's singles charts.

"Many producers think songs in English produced with famous producers will become a hit, but nothing is that easy," said Naoto Sato, an official of the compact disk shop American Pie of Tokyo who is well versed in U.S. music.

The late Kyu Sakamoto's song "Let's walk in looking upward" debuted in the United States in 1963 in the original Japanese with the title changed to "Sukiyaki." It topped the charts for three weeks in a row.

"The 'Macarena,' which sold quite fast in the 1990s, is a song in Spanish. A really good song can be sold regardless of its language," Sato said.

There are moves to broaden the appeal of J-pop by leveraging popular Japanese animated cartoons.

TOFU Record, created in Los Angeles in July last year, has been churning out CDs of Japanese musicians related to animated cartoons, including T.M. Revolution and Nami Tamaki.

One CD has sold 8,000 copies, making TOFU Record a good fighter as an indie.

A U.S. cable TV channel specializing in animated cartoons with about 80 million households as viewers will begin a variety program by picking the Puffy, a two-member singing group which has broken into the United States, as animated cartoon characters in November.

Yaz Noya of TOFU Record said, "With animated cartoons, the number of young people interested in Japanese pop culture is increasing. We would like to sell the creativity of Japanese culture without flattering." (Kyodo News)

Tuesday, October 05, 2004

Panel Penasihat Perpaduan Negara dan Bumiputera

Saya mengalu-alukan penyusunan semula dan pengaktifan kembali Panel Penasihat Perpaduan Negara. Sememangnya isu perpaduan kaum adalah isu yang sukar untuk ditangani dan sangat kompleks.

Namun saya percaya jika pihak kerajaan sanggup bersikap jujur dan mempunyai keazaman politik yang tinggi, kebimbangan dengan beberapa persoalan baru mengenai isu perpaduan kaum pasti boleh ditangani.

Saya amat berharap para pegawai kerajaan, ahli politik berpengalaman, cendekiawan dan wakil pertubuhan pelajar serta badan bukan kerajaan yang dilantik menjadi anggota dapat memperhalusi dan merumus strategi baru dengan mengambil kira realiti masyarakat Malaysia masa kini.

Saya mengakui bahawa tahap perpaduan yang wujud di negara ini amat memuaskan. Namun ia bukan bermakna kita harus berpuas hati dan sebaliknya perlu dipertingkatkan. Masih banyak kepincangan tentang situasi perpaduan yang wujud di negara ini. Sebagai contoh, kita hanya perlu melihat reaksi rakyat Malaysia jika berlakunya kemalangan.

Saya beranggapan perpaduan yang terhasil sehingga kini adalah berdasarkan sikap toleransi yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Namun saya sentiasa berpandangan bahawa sikap toleransi sahaja adalah tidak cukup kerana melaluinya kita membenarkan ejekan-ejekan dan ungkapan seperti 'Cina makan babi!', 'keling paria!', 'Melayu pemalas!', 'Sabah monyet!' dan sebagainya.

Kita wajib mempunyai sikap hormat terhadap kepercayaan dan amalan rakan bukan sebangsa dan seagama. Untuk mencapai tahap ini, kita harus rajin untuk mendalami dan duduk berbincang, berdialaog dan sebagainya.

Ruang diskusi dan perbincangan secara terbuka yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat perlu diwujudkan. Kata-kata seperti 'Malaysia adalah negara bermasyarakat majmuk' dan 'hormati perasaan kaum dan agama di Malaysia' jangan dijadikan alasan untuk menidakkan pengwujudan ruang ini.

Saya tidak melihat isu sensitif sebagai sensitif sekiranya rakyat sanggup terlibat di dalam proses pendidikan dan jujur untuk melihat perbezaan sebagai kekuatan. Apa yang menjadikan ia sensitif adalah sikap segolongan pihak yang tamak kuasa dan mempunyai agenda tersendiri yang tidak dinyatakan.

Saya memuji langkah RTM yang berani mengadakan Debat Perdana Perpaduan walaupun ia sepatutnya sudah lama dilakukan. Walaupun perkataan debat yang digunakan itu tidak sesuai berbanding perkataan dialog, diskusi dan sebagainya. Itu tidaklah begitu penting selagi mana hasratnya adalah ke arah matlamat perpaduan. Namun saya berharap supaya moderator, Dato' Johan Jaafar bersikap adil dan tidak kelihatan bias terhadap panelis dari pihak pembangkang.

Selain itu, dialog antara agama adalah antara jalan yang terbaik untuk kita cuba memahami dan menghormati setiap di antara kita. Mengapa manusia di zaman ketamadunan yang moden ini masih tidak dapat berfikir di luar kerangka kaum, agama dan negara.

Walaupun nanti akan ada segolongan manusia yang berfikiran bahawa dialog antara agama adalah sesuatu yang bahaya. Kita harus menolak pemikiran ini jika umat Islam(saya mewakili Islam) ingin melihat agamanya dipandang mulia. Sikap tertutup, ekstrem dan buruk sangka terhadap umat agama yang lain akan hanya memberi persepsi negatif kepada agama Islam lantas akan membuatkan seluruh manusia jauh daripadanya.

Memetik kata seorang imam di Amerika, Imam El-Amin;


"Tolerance is not enough," says Imam El-Amin "the bottom line is that you have got to have respect for others as they are. You have got to be educated." Interfaith community meetings in Atlanta are held every other month. They talk about and act on the homeless (big issue in Atlanta), feeding the hungry, politics and about their religions.

Namun begitu, sikap toleran, hormat dan terbuka sahaja belum tentu akan menghakis pandangan buruk jikalau umatnya mengamalkan amalan yang terkutuk seperti politik wang atau maksud sebenarnya rasuah. Pengamalan rasuah yang terlampau seperti yang diheboh-hebohkan oleh pelbagai pihak di dalam UMNO semasa berlansungnya pemilihan UMNO menyebabkan ada pembaca blog secara ekstrem dan tidak langsung mempersendakan agama Islam. Sama ada pembaca tersebut berniat untuk menghina, hanya beliau sahaja yang tahu.

Punca dan penyelesaian

Saya melihat antara faktor yang menyebabkan tahap perpaduan yang wujud di sini boleh dipertingkatkan adalah dengan masih adanya pengkelasan Bumiputera dan Bukan Bumiputera. Saya berpandangan bahawa selagi mana isu ini tidak selesai dan dilihat tidak mahu diselesaikan dan diperbincangkan. Situasi yang ada sekarang tidak akan banyak berubah.

Walaupun pengkelasan ini dilaksanakan untuk membantu kaum Bumiputera yang majoritinya miskin dan tidak mampu. Ia secara tidak langsung telah menindas kaum Bukan Bumiputera yang turut miskin dan tidak berkemampuan. Realiti juga memperlihatkan bahawa terdapat penyalahgunaan di mana kaum Bumiputera yang kaya dan mampu juga turut dibantu. Seluruh rakyat Malaysia harus digelar rakyat Malaysia sahaja atau semua sekali adalah Bumiputera.

Saya mengesyorkan agar klasifikasi ini dimansuhkan baik secara drastik atau beransur-ansur. Tetapi saya amat berharap agar idea pemansuhan ini datang dari kaum Bumiputera sendiri dan disokong oleh majoriti. Jikalau ianya datang dari kaum Bukan Bumiputera, saya takuti ia akan dieksploitasi oleh golongan pelampau Melayu/Bumiputera untuk mengeruhkan keadaan.

Saya amat berharap agar orang Melayu/Bumiputera yang sudah berupaya dan mampu tetapi masih mengharapkan tongkat agar dapat berfikir demi masa depan bangsa, agama dan negara mereka. Jika generasi yang ada pada hari ini tidak dapat keluar dari kepompong tongkat ini, saya merasa pesimis terhadap keupayaan orang Melayu terutamanya.

Mengapa kaum lain boleh berjaya tetapi kita tidak boleh? Apa masalah dan puncanya? Inilah yang perlu difikirkan dan dibahas secara serius di dalam mana-mana persidangan atau apa saja. Bukan hak istimewa untuk yang diperbahaskan dan memonopoli keadaan.

Tidak dapat dinafikan bahawa ianya telah membantu ramai kaum Bumiputera melalui pelaksanaan DEB dan saya secara peribadi berpendapat dalam beberapa keadaan, ia sangat sesuai di waktu itu.

Namun persoalannya adalah adakah ianya sesuai dengan konteks masyarakat Malaysia sekarang dan di dalam arus dunia globalisasi. Kaum Bumiputera harus bangkit dan berusaha keras untuk berjaya dan jika merasakan diskrimiasi telah diamalkan di dalam sektor swasta yang mana kaum Cina memonopoli., jangan putus asa.

Berkaitan isu diskrimiasi di dalam syarikat swasta, saya amat berharap agar pemilik berbangsa Cina juga dapat bersikap adil dan tidak meminggirkan kaum Bumiputera. Janganlah digunakan alasan-alasan yang remeh untuk menidakkan kelayakan yang ada pada kaum Bumiputera.

Segolongan kaum Cina terutamanya harus dapat keluar dari kerangkan perkauman yang sempit dan bersama-sama untuk membina satu masyarakat Malaysia yang adil. Tidak dapat dinafikan bahawa di antara sebab majikan swasta milik kaum Cina berlaku demikian adalah sebagai reaksi balas mereka kepada dasar kerajaan yang menindas kaum mereka.

Namun harapan masih ada jika kita generasi muda berbilang bangsa dapat membina suatu kekuatan bersama untuk menidakkan ketidakadilan yang berlaku di dalam sektor kerajaan dan swasta. Oleh kerana majoriti golongan yang berfikiran perkauman ini pada pendapat saya adalah terdiri dari kaum tua, harapan itu sememangnya masih wujud dan ia amat bergantung kepada tindakan kerajaan dan generasi muda hari ini.

Saya sebagai seorang Melayu Islam menggesa agar orang Melayu/Bumiputera dapat berfikir dan bertindak untuk memajukan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara mereka melalui usaha dan kerajinan yang jitu. Sikap suka mencari alasan itu dan ini, bersikap selesa dan mudah berpuas hati dan menyelewengkan maksud besederhana harus diperangi habis-habisan.

Monday, October 04, 2004

Tak habis-habis ISA, hidup Jeff Ooi!

Hentikan hina Islam: Noh Tindakan ISA untuk pengendali laman web bermain api
Laman web disiasat: Kementerian kaji tindakan terhadap isu hina Islam

Saya hairan mengapa isu kononnya menghina Islam ini diberi liputan utama oleh akhbar Berita Harian dan beberapa pemimpin kerajaan. Apa yang lebih mengejutkan adalah amaran untuk menggunakan akta ISA bagi mengatasi masalah ini.

Apa agenda disebalik isu ini? adakah ianya untuk menutup berita kejijikan RASUAH di dalam parti yang memperjuangkan agenda Melayu tetapi entah ya atau tidak di kalangan ahlinya iaitu, UMNO.

Media Comment by Lim Kit Siang

Pak Lah’s 2Ks – Khairy and Kalimullah – should stop barking up the wrong tree gunning for blogger Jeff Ooi, creating a red herring to cause a public distraction from the grave problem of corrupt money politics in the recent UMNO General Assembly

(Petaling Jaya, Sunday): Pak Lah’s 2Ks – Khairy Jamaluddin, UMNO Youth deputy chief and Kalimullah Hassan, New Straits Times editor-in-chief – should stop barking up the wrong tree, gunning for Malaysian blogger Jeff Ooi and his weblog Screenshots and creating a red herring to cause a public distraction from the grave problem of corrupt money politics in the recent UMNO General Assembly.

The attacks on Jeff Ooi are completely unwarranted when the 2Ks know that the offensive reference to Islam Hadhari was not made by the blogger but by an anonymous poster who signed off as “Anwar”. To his credit, Jeff Ooi immediately rebutted and rebuked “Anwar” for his offensive and provocative language.

The 2Ks may have personal scores to settle with Jeff Ooi and Screenshots but they should not create, pounce or piggyback on an issue of such sensitivity especially when Jeff Ooi had acquitted himself most correctly and honourably.

The target of the wrath of the 2Ks should be the anonymous poster “Anwar” and not Jeff Ooi and Screenshots, and it is therefore most bizarre that Jeff Ooi and his blog should be the subject of front-page attacks in Berita Harian for two consecutive days as well as in the New Sunday Times.

(3/10/2004)

* Lim Kit Siang, Parliamentary Opposition Leader, MP for Ipoh Timur & DAP Central Policy and Strategic Planning Commission Chairman